بازدیدها: 147

Dastjerd
 

محمدحسین محمدمیرزائی

رییس شورای اسلامی شهر دستجرد

دستجرد

تا پایان شهریورماه 1401، شورای اسلامی شهر دستجرد تعداد 76 جلسه رسمی با موضوعات مختلف برگزار کرده است.